01572 813 200
Follow Barnsdale Gardens on PinterestBarnsdale Gardens Google plus pageBarnsdale Gardens Twitter feedBarnsdale Garden Facebook page
Shopping Basket
Items:, Value:

Stokesia

Stokesia laevis 'Blue Star

Stokesia laevis 'Blue Star

Quantity:


Pot size

Barnsdale Gardens, The Avenue, Exton, Oakham, Rutland LE15 8AH. | Tel: 01572 813 200 | Email:
Follow Barnsdale Gardens on PinterestBarnsdale Gardens Google plus pageBarnsdale Gardens Twitter feedBarnsdale Garden Facebook page